Taşıyıcı Aydınlatma Metni

Asilkar Lojistik Dağıtım Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.-KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ BİLDİRİMİ

Asilkar Lojistik Dağıtım Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti siz değerli çalışan adaylarına ait kişisel verilerin gizliliğini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen kuralları benimsemiştir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında tarafınızı bilgilendirmek isteriz.
Asilkar Lojistik Dağıtım Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti İkitelli Osb. Mah. Giyim Sanatkarları 1/A blok Sk. Giyim Sanatkarları Tic. Merkezi 1/A blok No: 1/A lok İç kapı no:420 Başakşehir/İstanbul
Vergi Dairesi : İkitelli
Vergi no : 0860486188
Tel: (0212) 451 81 03 Faks: 0 212 332 18 93

Aydınlatma Yükümlülüğü

Asilkar Lojistik ile paylaşılan kişisel veriler, Asilkar Lojistik’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Asilkar Lojistik, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu kapsamda, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Ancak kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı Asilkar Lojistik hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Asilkar Lojistik tarafından kanunlarda öngörülmesi, açık rızanız veya veri sorumlusu olarak meşru menfaatin gerektirdiği sebeplerle, fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma yükümlülüğü bildiriminde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

1- Taşıyıcılık faaliyetlerini yürütebilmeniz için uygunluğunuzu (deneyim, gerekli belgelerin bulunup bulunmadığı, gerekli demirbaşa sahip olup olmadığınızı vb.) tespit edebilmek,

2-Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde ticari sözleşme imzalayabilmek,

3-Yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

4-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı şekilde sınırlı ve ölçülü olarak, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşabilecektir. Asilkar Lojistik bununda dışında kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Ancak, yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca adayların hakları

KVKK uyarınca adayların kişisel verilerinin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.